Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Mặt ghế 30-6D
Giá bán: Liên hệ

Các loại kích cỡ:

Mặt ghế Inox 201 Inox 304 Mặt ghế Inox 201 Inox 304
30-6D X X 32-7D X X
30-7D X X 32-8D X X
30-8D X X 34-6D X X
30-9D X X 34-7D X X
32-6D X X 36-8D X X

Mặt ghế 28-4.5D
Giá bán: Liên hệ

Mặt ghế 201 304 Mặt ghế 201 304
28-4.5D X X 28-8D X X
28-5D X X 28-9D X X
28-6D X X 30-6D X X
28-7D X X 30-7D X X

Mặt ghế 30-6D-HWATA
Giá bán: Liên hệ

Mặt ghế 201 304
30-6D(Cao)-HWATA X X
30-7D(Cao)-HWATA X X
28-6D(Cao)-HWATA X X
28-7D(Cao)-HWATA X X
32-1.4(Cao)-HWATA X X

Mặt bàn HWATA 80-4D
Giá bán: Liên hệ

Các loại kích cỡ:

Mặt bàn 201 304 Mặt bàn 201 304
HWATA 80-4D không đố X X HWATA 1m2 - 5D không đố X X
HWATA 1m-4D không đố X X HWATA 1m2 - 5D có đố X X
HWATA 1m-5D không đố X X HWATA 1m2 - 6D không đố X X
HWATA 1m2 - 4D không đố X   HWATA 1m2 - 6D có đố X X
HWATA 1m2 - 4D có đố X   HWATA 1m4 - 9D có đố   X

Đang xử lý...